GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

1., Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom nášho webu Darin Collection (https://www.darincollection.sk), zverujete nám Vaše osobné údaje a my ako prevádzkovateľ venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť a zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa so základnými zásadami v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov), aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a povinnosti.

2. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi s účinnosťou od 25.05.2018:
2.1 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

2.2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie GDPR")

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, v zmysle ktorého je spracovanie Vašich údajov zákonne, ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Váš súhlas je vyjadrený odkliknutím súhlasu s používaním cookies (cookies sú vysvetlené v bode 5 nižšie) na našej webovej lokalite www.darincollection.sk alebo súhlas so zasielaním informácií a newsletterov zadaním Vašej mailovej adresy na webovej lokalite www.darincollection.sk

3. Kto je prevádzkovateľom?

Sme NOVA REIS, s.r.o. so sídlom Papraďová 11, 821 01  Bratislava, IČO: 35807334 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania Vašich osobných údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-maili: novareis.sk@gmail.com  (zodpovedná osoba).

4. Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné, aby sme mohli Vám mohli prinášať nové módne kolekcie, usporadúvať módne prehliadky a sprostredkúvať o tomto všetkom informácie - oslovovať Vás s novými módnymi kolekciami, plánovanými kultúrnymi podujatiami a aby sme s Vami ako zákazníkom alebo potenciálnym zakáznikom mohli plnhodnotne komunikovať. Naša činnosť spočíva najmä v predaji módy a módnych doplnkov, informovaní o novinkách v oblasti módy, kožušníctva a usporiadavaní spoločenských podujatí. Za týmto účelom spracúvame nielen Vaše osobné údaje ako zákazníka alebo potecniálneho zákazníka, ale aj osobné údaje dodávateľov, partnerov, zamestnancov a ďalších osôb; zároveň si tým plníme ďalšie zákonné povinnosti súvisiace s činnosťou nášho združenia.

5. Aké osobné údaje spracovávame a na aké účely?

Vaše údaje spracúvame na účely vykonávania našej podnikateľskej činnosti spočívajúcej najmä v predaji módy a módnych doplnkov, informovaní o novinkách v oblasti módy, kožušníctva a usporiadavaní spoločenských podujatí. Za účelom informovania o akciách a usporiadavania akcií prostredníctvom webovej lokality www.darincollection.sk, prostredníctvom newsletterov alebo prostredníctvom našej Facebook stránky na adrese https://www.facebook.com/darincollection/ využívame nasledovné osobné údaje: IP adresa, cookies, demografické, technologické a iné údaje z Google Analytics, mailová adresa, váš verejný facebookový profil na stránke www.facebook.com, váš verejný instagramový profil na stránke www.instagram.com.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie web stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať Vás a Vaše predchádzajúce návštevy na našej webovej lokalite alebo pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti web stránky alebo pri meraní spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného/všeobecného merania návštevnosti. Pomáhajú nám tiež lepšie pochopiť správanie návštevníkov našich web stránok. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na Vašu osobnú identifikáciu. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. V rámci implementovaných nástrojov tretích strán môžu byť použité súbory cookie, na ktoré nemáme vplyv a ich uloženie i spracovanie prebieha mimo akejkoľvek možnosti ovplyvnenia.

Súbory cookie môžu byť dočasné alebo trvalé v závislosti od toho, ako dlho sú používané. Dočasné súbory cookie sa vymažú po zatvorení prehliadača, trvalé súbory cookie zostanú v zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia.

Google Analytics patrí medzi analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti webovej lokality. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. 

Naše e-maily s prebiehajúcimi akciami, podujatiami, inšpiráciami alebo novinkami vám zasielame pokiaľ ste zadali Vašu mailovú adresu na našej webovej lokalite a prihlásili ste sa na odber informácií o akciách. Zasielame Vám ich len na základe Vášho vopred udeleného súhlasu. Vždy môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

V prípade registrácie prostredníctvom sociálnej siete www.facebook.com alebo www.instagram.com nám sprístupníte údaje z Vášho verejného profilu, dátum narodenia, aktuálny pobyt a emailovú adresu. Súčasťou verejného profilu na Facebooku je meno a priezvisko, profilový a titulný obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa príslušných nastavení sociálnej siete.

6. V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva:

6.1 Právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie (napr. prečo spracúvame Vaše osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú Vaše osobné údaje uchovávané).

6.2 Právo na opravu osobných údajov – na základe Vašej žiadosti bez zbytočného odkladu opravíme Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplníme Vaše neúplné osobné údaje.

6.3 Právo na vymazanie Vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, a zároveň sme povinnní vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (c) namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, (d) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.

6.4 Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (a) napadnete správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (c) nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (d) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov potrvá do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

6.5 Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

6.6 Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.

Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním. 

Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na našu adresu alebo elektronicky, zaslaním vašej žiadosti zodpovednej osobe na e-mailovú adresu: novareis.sk@gmail.com.

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám oznámime porušenie ochrany osobných údajov. Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak nebudeme riadne dodržiavať Vaše práva alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so zásadami spracúvania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov: audítorské spoločnosti; archivačné spoločnosti; prepravné spoločnosti; profesionálni poradcovia (napr. advokáti, účtovníci); poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft) alebo technickej podpory; poskytovatelia analytických, cloudových alebo hostingových služieb (napr. Google).

Vaše osobné údaje neodovzdávame do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

DARIN COLLECTION Fashion Studio, Tomášikova 10/H, 821 03  Bratislava, Slovakia
|
GDPR
EN
SK EN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram